شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۹۱
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
69

شمارهٔ ۹۹۱

ای عشق تو در جان من از بدو کُن
جانا چنین بیگانگی با ما مکن
ما از الست آورده ایم این اتصال
اینجاست عشق تازه و عهد کُهُن
از ما اگر چه زلّتی صادر شود
تو بر مکن این اتصال از بیخ و بُن
در خون مسکینان مرو بی موجبی
بشنو خدا را از نزاری این سُخُن