شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۵۹
حکیم نزاری
حکیم نزاری( غزلیات )
58

شمارهٔ ۹۵۹

چه می خواهی پیاپی عهد بستن
چو عادت کرده ای پیمان شکستن
به جان می بایدم پیوند با تو
گرم پیوندِ جان خواهی گسستن
اگر خواهی به حسرت سینه سفتن
ورم خواهی به کزلک دیده خستن
نه آن صیدم که با جانان بکوشم
توانم هرگز از قیدِ تو جستن
چه بوده ست اتّصال از بدوِ فطرت
به مرگ از دوستی نتوان برستن
مرا از زندگانی در جهان چیست
زمانی با دل آرامی نشستن
ز گل گر خنده می خواهی نزاری
چو ابرت بر سرش باید گرستن
قدم چون در نهادی در پی دل
ز نام و ننگ باید دست شستن
اگر چون سنگ تن در جور دادن
وگر با نازنینان در ببستن