شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
تیر هوایی بی خطر
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
78

تیر هوایی بی خطر

تیرهوایی بی خطر
تو
آسمان را کشتی !
روز به سختی از زیر در
از سوراخ کلیدها به درون آمد
اگر دست من بود
به خورشید مرخصی می دادم
به شب اضافه کار !
سیگاری روشن می کردم و
با دود
از هواکش کافه بیرون می رفتم.