شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
صدای پای توست
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
72

صدای پای توست

صدای قلب نیست
صدای پای توست
که شب ها در سینه ام می دوی
کافی ست کمی خسته شوی
کافی ست بایستی