شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
فرورفتگی های این سنگ
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
99

فرورفتگی های این سنگ

بر فرو رفتگی های این سنگ
دست بکش
و قرن ها
عبور رودخانه را حس کن!
سنگ ها
سخت عاشق می شوند
اما فراموش نمی کنند