شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ندیده ای؟!
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
139

ندیده ای؟!

ندیده ای ؟!
همان انگشت که ماه را نشان می داد
ماشه را کشید