شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
راحت حرفت را بزن!
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
118

راحت حرفت را بزن!

درخت که می شوم
تو پائیزی !
کشتی که می شوم
تو بی نهایت طوفانها !
تفنگت را بردار
و راحت حرفت را بزن !