شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
گفتی ...
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
109

گفتی ...

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم !
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود ....