شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
به چه دلخوش کرده ای؟!
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
126

به چه دلخوش کرده ای؟!

به شانه ام زده ای
که تنهائی ام را تکانده باشی !
به چه دلخوش کرده ای ؟!
تکاندن برف از شانه های آدم برفی ؟!