شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
موسیقی عجیب مرگ
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
109

موسیقی عجیب مرگ

موسیقی عجیبی ست مرگ.
بلند می شوی
و چنان آرام و نرم می رقصی
که دیگر هیچکس تو را نمی بیند