شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
چه غمگنانه است
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
94

چه غمگنانه است

ایستاده‌ام
در اتوبوس
چشم در چشم‌های نگفتنی‌اش.
یک نفر گفت:
«آقا
جای خالی
بفرمایید»
چه غمگنانه است
وقتی در باران
به تو چتر تعارف کنند.