شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
هر کلمه ...
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
76

هر کلمه ...

بر شیشه های مه گرفته می نویسم
مثلا مهربانی
موهای تو
مرگ
فرقی نمی کند کدامیک
هر کلمه
زنی است که زیبایی اش در آینه امتحان می دهد
مردی که تک تک آجرها را
بر دیواره ی سلول
هر کلمه
تنها عابری است که می گذرد
فرقی نمی کند کدامیک
ما تنها بر شیشه های مه گرفته می نویسیم
تا جنگل پشت پنجره
پیدا شود