شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در گذشته
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
86

در گذشته

کلید
بر میز کافه جامانده است
مرد
مقابل خانه جیب هایش را می گردد
آینده
در گذشته جا مانده است