شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در چهارده شب
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
69

در چهارده شب

و ماه
دهانِ زنی زیباست
که در چهارده شب
حرفش را کامل می کند