شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
من
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
105

من

می خواهم تو را بکشم
اما
چاقو را در سینه‌ی خود فرو می کنم
تو کشته خواهی شد
یا من؟