شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
سینه ام را آماده کرده ام
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
127

سینه ام را آماده کرده ام

شلیک هر گلوله خشمی است
که از تفنگ کم می‌شود
سینه‌ام را آماده کرده‌ام
تا تو مهربان‌تر شوی