شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
کدام پل؟
گروس عبدالملکیان
گروس عبدالملکیان( گزیدهٔ اشعار )
85

کدام پل؟

دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد