رباعی شمارهٔ ۲۷

رباعی شمارهٔ ۲۷

با من بودی منت نمیدانستم
تا من بودی منت نمیدانستم
رفتم چه من ار میان ترا دانستم
با من بودی منت نمیدانستم