رباعی شمارهٔ ۲۶

رباعی شمارهٔ ۲۶

از عشق مجاز گویمت چیست غرض
زان چاشنی عشق حقیقیست غرض
از جلوهٔ حسن دوست در روی نکو
تعلیم طریق عشقبازیست غرض