رباعی شمارهٔ ۲۵

رباعی شمارهٔ ۲۵

مغرور بعلم خود مشو مست مباش
نزد علما نیست شو و هست مباش
در حضرت دوستان حق پستی کن
نزد دشمن بلند شو پست مباش