رباعی شمارهٔ ۱۶

رباعی شمارهٔ ۱۶

شادم که غمت همره جان خواهد بود
عشقت با دل در آنجهان خواهد بود
هجران تو با کالبدم خواهد ماند
وصل تو حیات جاودان خواهد بود