رباعی شمارهٔ ۱۵

رباعی شمارهٔ ۱۵

ایمان درست عشق کیشان دارند
هرچند که ظاهری پریشان دارند
مفتاح حقایقی که میجوئی فیض
زیشان غافل مشو که ایشان دارند