رباعی شمارهٔ ۱۳

رباعی شمارهٔ ۱۳

ای خسته ترا آن سر کو میسازد
زان لب دشنام رو برو میسازد
لب میدهدت شفا ز بیماری چشم
درد او را دوای او می سازد