رباعی شمارهٔ ۱۲

رباعی شمارهٔ ۱۲

با وصل تو دست در کمر نتوان کرد
با درد فراق هم بسر نتوان کرد
چون چارهٔ کار غیر بی تابی نیست
جز ناله و آه بی اثر نتوان کرد