شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
ریشه در خاک

ریشه در خاک