شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آواز آن پرنده غمگین

آواز آن پرنده غمگین