شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آه، باران

آه، باران