شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
تفاوت
فاضل نظری
فاضل نظری( گزیدهٔ اشعار )
125

تفاوت

پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند
آری! اگر بسیار اگر کم فرق دارند
شادم تصور می کنی وقتی ندانی
لبخندهای شادی و غم فرق دارند
برعکس می گردم طواف خانه ات را
دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند
من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان
با این حساب اهل جهنم فرق دارند
بر من به چشم کشتة عشقت نظر کن
پروانه های مرده با هم فرق دارند