شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا