شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید