باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد

باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد