شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد

باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد