شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و دوم: در صفت دردمندی عاشق

باب چهل و دوم: در صفت دردمندی عاشق