شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق

باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق