باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق

باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق