شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق

باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق