باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق