شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق