باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن

باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن