شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن

باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن