شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهاردهم: در ذَمّ دنیا و شكایت از روزگار غدّار

باب چهاردهم: در ذَمّ دنیا و شكایت از روزگار غدّار