شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب یازدهم: در آنكه سرّ غیب و روح نه توان گفت و نه توان

باب یازدهم: در آنكه سرّ غیب و روح نه توان گفت و نه توان