باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد

باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد