شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۴۰۰
انوری
انوری( رباعیات )
74

رباعی شمارهٔ ۴۰۰

جانا بر نور شمع دود آوردی
یعنی که خط ارچه خوش نبود آوردی
گر آتش آه ماست دیرت بگرفت
ور خط به خون ماست زود آوردی