شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۹
انوری
انوری( رباعیات )
70

رباعی شمارهٔ ۳۹۹

دی در چمن آن زمان که طوفی کردی
با گل گفتم کز آن شرابی خوردی
گل گفت که سهل بود گفتم که برو
چون جامه دریدی ز چه رنگ آوردی