شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۸
انوری
انوری( رباعیات )
78

رباعی شمارهٔ ۳۹۸

در کفر گریزم ار تو ایمان گردی
با درد بسازم ار تو درمان گردی
چون از سر این حدیث برخاست دلم
دل برکنم از توگر مثل جان گردی