شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۷
انوری
انوری( رباعیات )
77

رباعی شمارهٔ ۳۹۷

با دل گفتم گرد بلا می گردی
مغرور شدی به صبر و پی گم کردی
من نیز بدان رسن فروچاه شدم
دیدی که تو خوردی و مرا آزردی