شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۵
انوری
انوری( رباعیات )
63

رباعی شمارهٔ ۳۹۵

گر شعر در مراد می بگشادی
یا کار کسی به شعر نوری دادی
آخر به سه چار خدمتم صدر جهان
از ملک چنان یک صله بفرستادی