شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۴
انوری
انوری( رباعیات )
79

رباعی شمارهٔ ۳۹۴

گر دل پی یار گیردی نیکستی
یا دامن کار گیردی نیکستی
چون عمر همی دهد قرار همه کار
گر عمر قرار گیردی نیکستی