شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۳
انوری
انوری( رباعیات )
73

رباعی شمارهٔ ۳۹۳

دوش از سر درد نیستی در مستی
گفتم فلکا نیست شدم گر هستی
گفت این چه علی لاست که بر ما بستی
بوطالب نعمه بر زبان ران رستی