شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۲
انوری
انوری( رباعیات )
76

رباعی شمارهٔ ۳۹۲

دوش ارنه وقارت به زمین پیوستی
فریاد و دعایت به زمین کی بستی
ور حلم تو بر دامن او ننشستی
از زلزلهٔ سقف آسمان بشکستی