شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۱
انوری
انوری( رباعیات )
88

رباعی شمارهٔ ۳۹۱

عمزاد و عمزاد خریدند بری
عمزادگکی قدیمشان اندر پی
اینک چو دو نوبهار بین با یک دی
عمزاد همی رود دو عمزاد ز پی