شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۹۰
انوری
انوری( رباعیات )
75

رباعی شمارهٔ ۳۹۰

زان شب که نشستیم به هم با طربی
کردیم فراق را به وصلت ادبی
بس روز که برخاسته ام با تک و تاز
در آرزوی چنان نشستی و شبی