شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۳۸۹
انوری
انوری( رباعیات )
82

رباعی شمارهٔ ۳۸۹

بر چرخ همیشه هم عنان رانده ای
بر ماه غبار موکب افشانده ای
آدم پدر منست و زو فخرم نیست
از تست که تو برادرم خوانده ای